اعضای شورای اسلامی نیل شهر

بهنام فیضی

رئیس شورا

علی محمد محمدیان

نایب رئیس

عبدالرسول رحمانی

نماینده شورا در استان

عبدالله سمنگانی

خزانه دار

امین علی زاده

منشی شورا