حضور مهندس ابراهیمی ناظر عالی سایت نهضت ملی مسکن شهید باکری نیل شهر و مهندس محمدیان ناظر راه و شهرسازی تربت جام

حضور مهندس ابراهیمی ناظر عالی سایت نهضت ملی مسکن شهید باکری نیل شهر و مهندس محمدیان ناظر راه و شهرسازی تربت جام
1402/11/29
136 بازدید