بررسی و تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1403 با حضور شهردار و اعضای محترم شورای شهر

بررسی و تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1403 با حضور شهردار و اعضای محترم شورای شهر
1402/11/16
260 بازدید

جلسه بررسی و تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی در سال 1403 با حضور مهندس حسینی شهردار نیل شهر و اعضای محترم شورای شهر در دفتر شهردار برگزار شد .

جلسه بررسی و تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی در سال 1403 با حضور مهندس حسینی شهردار نیل شهر و اعضای محترم شورای شهر در دفتر شهردار برگزار شد .